Chi tiết sản phẩm

ĐÁ GỐM XEBEC CERAMIC STONE CHỊU NHIỆT

Liên hệ

Mô tả

Kích thước Red Blue Orange Dark Brown Violet
T×W×L(mm) #1200 #800 #400 #220

#120

1× 4×100

HR-1004M HB-1004M HO-1004M HD-1004M HV-1004M
1×6×100 HR-1006M HB-1006M HO-1006M HD-1006M

HV-1006M

1×10×100

HR-1010M HB-1010M HO-1010M HD-1010M HV-1010M
2×4×100 HR-2004M HB-2004M HO-2004M HD-2004M

HV-2004M

2×6×100

HR-2006M HB-2006M HO-2006M HD-2006M HV-2006M
2×10×100 HR-2010M HB-2010M HO-2010M HD-2010M

HV-2010M

Hỗ trợ trực tuyến